Girlfriends 2 Girlfriends 2 Single Vietnamese Gangs (2018)

Director: Huang Zhenzhen

Screenwriter: Huang Zhenzhen / Hou Yingzhu / Zheng Shanyu / Du Guangting

Starring: Xue Kaiqi / Chen Yihan / Zhang Junning / Mike Tyson / Wang Shuilin / Chen Baoshan / Ruan Jinhong / Fan Ye

Type: Plot / Comedy

Production Country / Region: Hong Kong / Mainland China

Language: Chinese Mandarin

Release date: 2018-03-02 (Mainland China)

Shop long: 109 minutes