Director: Wang Zhenyang

Showing: 1992

Region: Hong Kong

Starring: Li Saifeng, Wujiali Island Yujili

Foreign film name: Mission of Justice

Director: Wang Zhenyang Chun-Yeung Wong

Starring:

Sophia Crawford ... COP

Gary Daniels .... Martial Artist in Prologue

Li Sai Feng Moon Lee .... Moon

Film length: China: 85 min (DVD Version) (25 FPS)