Leng Xiaoman's actor is Wang Xiaochen.

In the TV series "Shanghai Beach Blood", Leng Xiaoman's actor was Wang Xiaochen. He was born in Qingdao, Shandong on July 25, 1988. He is an actress in Mainland China.