"Seven Princess in Rumor"

list of actors:

Park Renhuan .... Luo Yangba (father)

Jin Haishu .... Jing Mingzi (mother)

Jin Huishan .... Rhodes 7 (big daughter)

Li Tailan ... Luo Xueqi (second daughter)

Cui Jingyuan .... Luo Meiqi (three daughters)

Shen Zhixiu .... Luo Qiqi (four daughters)

Luo Wenxi .... Nandajiu (Grandma)

Park Haizhen .... Second son -in -law

Gao Zhiyuan .... Three son -in -law

Li Shengji .... Four Fourth Puppets

Li Tailan -Xueqi, Park Haizhen -Lian Xia Nan Cui Zhenyuan -Meiqi, Liu Yihan -Gao Zuyuan Shen Zhixiu -Crown Prince — Li Shengji

Jin Huishan as Rhodesa

Li Tailan plays Luo Xueqi

Cui Zhenyuan decorated Luo Meiqi

Shen Zhixiu decorated Luo Jiqi