Wu Tingyu

It is Liu Wei, not the ending song of Liu Wei's end song http://www.tudou.com/albumplay/kokac_8-5b0/95ndztqhzhu.html.