television

1985 "Looking for the World" ------------ Xie Yue

"Chongqing Cuber" in 1986 --------- Luo Yuan

1990 "The Beauty of the Wind" as Ding Wen Xu runner -up

Xu Yajun

pregnancy

"Liu Zhidan and Xie Zichang" is described as Liu Zhidan (Wang Qingxiang is tried to Xie Zichang)

1995 "Fenghe Resentment"

"Tianjin Past" in 1997 ---------------- Hou Ruzhi

1998 "Thirty Women" ------------------

"White Fantasy" in 1998 as Liu Chenxu

1998 "Year after another" --------------- Chen Huan

1999 "Sudden Heart"

2000 "Stunning Birds/Black Birds" in 2000 ------ Liao Shuguang

2001 "Bangkok Rain Season" ----------------------- Xiao Wanxiong

"Empty Mirror" in 2001 ------------------------- Ma Liming

2003 "Rose Bloom" ------------------------ Dai Qiang

2003 "Give some Sunshine is bright" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Du Naiguang

"Romantic Things" in 2004 ------------------------ Ma Kunpeng

2004 "Black Tulip" -------------------- Xu Qian

2004 "The Color of Life" ----------------------

2005 "Promotion" ----------------------- Lu Wangtian

2005 "Don't block my happiness/how far is happiness/psychological killing" ---- Xu Jiaxiang

2006 "Marriage Password" ------------------------ Qianyue

2006 "Filial Son" ------------------- Qiao Haiyang

2006年《十月怀胎》-----------------------沈希伦

2007 "Vortex" ---------------- Xie Tao

2007年《远东第一监狱》------------------张楠

2007 "Our Educated Youth" ----------------- Hu Xiongwen

"Red Begonia" in 2008 ---------------------------

2008 "Yelao incense" -------------------------- Li Tong

2008 "Behind the Crazy" ----------------------- Lu Dong

"Forgive" in 2009 -------------------

"Hot Blood" ----------------- Xie Weihua

2009 "Remove" ----------------------------- Pan Jun

2009 "New Never Bad" ------------------- Li Chunqiang

2010 "I lost you in the dream"

2010年《老爸的筒子楼》----------------雷二亮

2010 "The Spring of Li Chun" --------------------- Liang Bing

2011 "Jun Jun" -Dong Jiarui

"Tangshan Earthquake" in 2011 ------------------ Xiao Lin

"The Years of Youth Burning" in 2011 ---------------- Meng Qingtian

2011 "New Never Eyes" ---------------- Li Chunqiang