"Liuli" Baidu network disk high -definition resource free online watch:

Link: https://pan.baidu.com/s/166J_5EBYCNPVE7HUQZUXMQ

? PWD = 3WVD extract code: 3WVD

"Liuli"

Director: Yin Tao, Mai Guanzhi

Screenwriter: Liu Fang, Li Huimin

Starring: Cheng Yi, Yuan Bingyan, Liu Xueyi, Zhang Yuxi, Bai Yan, Li Junyi, Zhou Junwei, Hou Mengyao, Fu Fangjun, Yang Xunzi, He Zhonghua, Han Chengyu, Zhu Zixiao, Yao Yichen, He Shengming, Zhao Yingzi, Zhang Yingming, Qian Yongchen, Du Junze, Du Junze

Type: plot, costume

Production Country/Region: Mainland China

Language: Chinese Mandarin

Release date: 2020-08-06 (Mainland China)

Edition: 59

Film long: 45 minutes

Also known as: Liuli Beauty, Love and Redemption

The incomplete girls Chu Xuanzhang and Li Sicong's disciples Yu Sifeng, who were born with "six consciousnesses", experienced their suffering, tasteing and harvesting all the way, giving up the sorrows and joy, and they grew up and tasted their suffering.The bloody and bloody wind and rain created a very colorful fairy -tale legend.